DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Obec Slovákov v Kopřivnici‚z.s.

o nás

 

Aj keby som vo svete boh vie kde išiel, cestičku k domovu vždy by som našiel! 

Z histórie:

2005
Založený záujmový spolok "Obec Slovákov v Kopřivnici"- jeden z hlavných iniciátorov bol p.Jozef Černý,Marián Kálna a další...

25.09.2006
Registrované Ministerstvom vnútra ako občianske združenie s názvom: "Kopřivnické združenie občanov slovenskej národnosti v Kopřivnici".... 
Zisk dotácie na r.2007 od mesta Kopřivnice na kultúrné podujatia!Vybavil za nás Bc.M.Kálna. Stal sa našim prvým predsedom.
20.09.2007
Zmena na Ministerstve vnútra na "Regionálna Obec Slovákov  Kopřivnice" a začlenenie do Obce Slovákov v ČR. Prerokoval M.Kálna na OS v Prahe.Tento sa však  z pracovn.dovodov 01/07 vzdal funkcie, zvolený bol Juraj Harašta. Ten však zo zdravot.dovodov rezignoval  a v 08/07 bol zvolený M.Kálna,tzv. staronový predseda. 

Pre r. 2008 zvolený nový výbor v zložení: predseda,Bc.M.Kálna,podpredsedníčka A.Funcínová,členovia J.Černý,Š.Mariančík,J.Duda,L.Funcín,V.Lacinová.Stali sme sa 14 Obcou Slovákov v ČR, 04/08 účasť na VII.Sneme OS v ČR,/M.Kálna,J.Černý/, tiež v 04/08 spustené naše webové stránky.11/08 Republ.rada a cena M.Hrebendu,A.Janíková,V.Lacinová.Požiadali sme znova o dotácie z mesta Kopřivnice a Moravskosliezský kraj, dostali sme vďaka nášmu predsedovi z Moravskosliezskeho kraja! 

Rok 2009 doplnený výbor a revízna komisia aklamáciou,/úmrtie A.Funcinovej /,účasť na Republikovej rade OS v ČR v Prahe 06/09 p.A.Janíková,11/09 p.M.Kálna/, žiadosť o dotácie z mesta -bohužiaľ, na tento rok sme nedostali žiadne.

Rok 2010 výročná konferencia,boli aj hostia z Prahy,/viď V skratke/, v 02/10 účasť na mimoriadnom sneme OS v ČR v Prahe./viď sekcia V skratke/,ďalej v 11/10 Republ.rada a cena M.Hrebendu /viď V skratke/

Rok 2011 VIII.snem OS v ČR v Prahe, zvolení boli: podpredsedníčka Anna Janíková, členka výboru E.Šulová, predseda reviz.komisie V.Adámek a ako náhradníčka členka výboru V.Lacinová.10/11 Seminár národnost.menšín v Bobrovci na pozvanie čechov žijúcich v SR.Boli okrem preds.OS p.Slušného aj p.Krňávková z Karvinej a od nás p.Janíková.Zomrel Zdenko Odrobiňák, česť jeho pamiatke!10/11 revízná komisia za VR OS bola v Karvinej,zúčastnila sa jej p.A.Janíková ako jej členka.

Rok 2012 v januári účasť našej Obce Slov. na monitoringu slov.jazyka v Ostrave s členami Európskej charty o jazykoch menšín. /p.Janíková/ 04/12 v rámci projektu Heuréka sa uskutočnilo Medzinárod.stretnutie slovákov v Kolmóši v Maďarsku.Reprezentovali nás ROS z Prahy,Kladna,Karvinej,Třinca,od nás bol M.Kálna,náš predseda.V decembri bol zvolený nový výbor,keď sa stávajúci predseda vzdal funkcie a stal sa predsedou J. Harašta, podpredsedníčkou zostala p.A.Janíková, výbor bude pracovať v zložení: J.Funcin,E.Šulová,M.Juřenová,pokladník zasa p.Š.Mariančík.Revízna komisia zostala v pôvod.zložení.Ďakujeme celému výboru za jeho činnosť pre OS v Kopřivnici.30.11.sa uskutočnila v Prahe konferencia k príležitosti 20.výročiu vzniku OS v ČR a 1.12. Republi.rada,Našu obec zastupovala A.Janíková

Rok 2013 Vo februári na člen.sch.odsúhlasený plán aktivít na r.2013.Akcia naviac v 06/13 bol minigolf,v 08/13 záhradná slávnosť a v 11/13 životný  príbeh Š.Mariančíka. V novembri zasadala Republik.Rada v Prahe,cena M.Hrebendu tiež.Od nás sa zúčatnili predseda a podpredsedníčka.

Rok 2014 v marci konferencia ROS,prítomná členka VR OS v ČR p.Juliana Kopecká,predsed.ROS Kladno. P.Kopecká okrem iného poďakovala za VR OS a v podstate aj za nás, bývalému predsedovi Bc.M.Kálnovi za jeho dlhoročnú a obetavú činnosť pre ROS Kopřivnice.Zvolený nový výbor/viz sekcia výbor/,predseda ROS,revízna komisia,odsúhlasený plán činnosti na r.2014,zvolení zástupcovia ROS na Snem do Prahy 05/14 p.Harašta J,, p.Janíková A. 11/14 Republ.rada,M.Hrebenda a konferencia/p.Harašta,p.Šmahlíková/ v Prahe /viď V skratke/.

Rok 2015 vo februári sme sa rozlúčili s p.Jožkom Chovancom!18.3. sa uskutočnila výr.členská schôdza.Predsedou revíz.komisie sa stal po odstúpení  pred.p.Adámka a člena rev.kom.p.Kálny aklamáciou p.Janík,novým členom p.Lukáč.V júli sme sa rozlúčili navždy s p.Katkou Mariančíkovou.V októbri s pánom Jankom Kováčikom,nezabudneme! 11/15 Republ.rada,konferencia  a cena M.Hrebendy /p.Harašta,p.Janíková/

Rok 2016 Máme vytvorené nové stanovy zmenou občianskeho zákoníka. 9.3.2016 výr.členská schodza,v auguste sme sa rozlúčili navždy s pánom Jánom Dudou,zakladajúcim členom výboru OS.V septembri sme urobili výstavku k 10. výročiu vzniku OS na Mestskom úrade. Je nás 55 členov /od 44 do 88 r./ 12/16 M.Hrebenda,Republ.rada v Prahe/p.Harašta,p.Janíková/,17.12. predvianoč.posedenie spojené s oslavou 10.výročia vzniku Obe Slovákov  v Kopřivnici./viď v skratke/

Rok 2017 1. 3. výročná čl.sch.Predseda p.J.Harašta už nechcel kandidovať na post predsedy,volený nový výbor v zložení :A.Janíková,O.Šmahlíková,E.Šulová,L.Slavíková,P.Janík.Predsedom sa stala Anna Janíková,podpredseda Pavel Janík, pokladník O.Šmahlíková.Revízna komisia zvolená,O.Nečasová,E.Lukáč,M.Juřenová,predseda-Olga Nečasová.Ďalej zvolení 2 náhradníky,J.Richter a S.Čeladníková. Na X.Snem OS v ČR zvolení delegáti: Janíková A. Šmahlíková O. nahradník,P.Janík.Ďakujeme celému výboru za jeho činnosť pre OS v Kopřivnici. Delegáti Janíkovi sa zúčastnili X.Snemu v Prahe 13.5.2017,zvolený nový predseda OS v ČR,/info viď v skratke/.V júli sme sa rozlúčili s Jankom Mariančíkom, česť jeho pamiatke!V novembri na Cenu M.Hrebendy a Republik.radu len predsedovia OS,bola A.Janíková.Na predvianoč.posedení bolo prijatých  7nových členov!

Rok 2018 14. 3. výročná členská sch. Máme už 8 nových členov! Miesto náhradníka J.Richtra bol zvolený Pavol Ridzák.Odsúhlasený plán činnosti na r. 2018 a členský príspevok 150 Kč /os. Pribudla ďalšia členka takže už ich je 9!Dńa 8. 6. 2018 odišiel navždy náš Štefan Martinko,česť jeho pamiatke! Korene budú vychádzať ako príloha Slovenských Dotykov od 05/18.Manželia Vajdovi odišli domov,na Slovensko.Ďakujeme,že ste boli s nami.Činnosť ukončil p.J.Richter.,J.Harašta.Zato p.Ladislav Tovaryš 27. 8. 2018 slaví 90 r! Gratulujeme mu v Kopřiv.novinách z 2. 8. 2018. E.Lukáč 28. 8. slaví 80! gratulácia v Kopř.n.z 23. 8. 2018.Dňa 15. 9. návšteva výboru OS v Karvinej. 27. 10. odhalenie pam.tabuľe M.R.Štefánikovi v Kopřivnici, cena M.Hrebendy 9 a10. 11 v Prahe+ Republ.rada. 17.11. Pozvanie Spoločnosti MRŠ na Valnú hromadu do Piešťan-Štefánikovci:o) 20. 11. návšteva OS Třinec, slavili 15 .výr.vzniku. 8. 12 sme mali predvianočné posedenie....

Rok 2019 13. 3. výroč.čl.schôdza,kde sme napr. odsúhlasili poplatok 100 Kč,tí ktorí prídu na predvianoč.posedenie. Zo zdrav.dôvod.ukončil činnosť p.Valalík. 20. 3. sa zišla nezávislá komisia ku kontrole hospodárenia OS.14. 7.sa účastnil výbor OS na Dni národnostných menšín v Třinci. 15. 8. sme odoslali nomináciu Mgr.Vladimíra Skalského na člena Rady vlády pre národnostné menšiny,/za slovenskú menšinu/, odsúhlasené výborom OS dňa 9. 8. 2019. V piatok a sobotu 29-30. 11. Bola cena M.Hrebendy a Republik.rada, Ocenenú výtvarníčku p.Bachratú sme navrhli my. 6. 12 predvianočné posedenie tentoraz obohatené o Mikuláša.L.Funcín a T.Mariančíková zo zdravot.dôvodov končia,no zostanú našimi čestými členmi,boli pri vzniku spolku.19. 12. vyšiel článok o nás v Kopř.novinách......

ROK 2020 V januári zomrel J.Čierny,spoluzakladateľ Obce Slovákov v Kopřivnici.Česť jeho pamiatke!Koronavirus nám zabránil,aby sme mali v marci konferenciu.Tá sa uskutočnila 17. 6. 2020.Zomrela aj Janka Galbavá,bývalá členka,partnerka J.Černého.Prijali sme novú členku O.Krejčí,ukončili činnosť manželia Michálkovi,L.Mikušová,L.Hajdová.Odsúhlasili predsedu a výbor v rovnakom prevedení,v revíznej komisi sa stala predsedníčka M.Juřenová,ostatní dvaja zostali ako minule.Náhradnící rovnakí,P.Ridzák, S.Čeladníková. Odsúhlasili delegátov na XI.Snem manželov Janíkových a náhr.O.Šmahlíková. Za statut.orgány Janíkovi.Máme ďalších nových členov,Cpt.Ing.Roman Hladej s manželkou Blankou a Karla Přibylu:o).18. 10. 2020 zomrela naša zakladajúca členka spolku pani Vierka Bílková,česť jej pamiatke!

ROK 2021 Výroč.člen.schôdza 9.6.2021.Činnosť v OS ukončili p.V.Valalíková,M.Odrobiňáková,Š.Mariančík.L.Tovaryš sa stal čestným členom vo svojich 93 rokoch! 20. 9. 2021 pohreb p.I.Mizeráka.Česť jeho pamiatke!24,25.9.Cena M.Hrebendu a XI.Snem v Prahe.16.12. vyšiel v Kop.nov.článok o nás.

ROK 2022 Výročná čl.schôdza 23.3.22.Činnosť ukončili manželia Kálnovi,p.Kalusová,p.Mizeráková,p.Oparty.Novým členom sa stal D.Petrovič.20. 5. májová veselica, 27.5. Cena M.Hrebendu v Prahe. 28.11. pohreb p.T.Mariančíkovej,česť jej pamiatke :o( V Kopřivn.novinách č.19/22  vyšiel článok o nás.Predvianoč.posedenie 9.12.,nový člen pan B.Michálek

ROK 2023 Založili sme datovú schránku.Hneď v januári zomrel F.Mečiar,náš dvorný maliar :o( 1.3. bola výroč.čl.sch.kde napr.p.E.Duhoňová sa stala čestnou členkou.Popriali k MDŽ drobnou pozornosťou.17. 3. zomrel L.Nečas :o( 24. 7. 2023 zomrel p.L.Tovaryš,mal nedožitých 95r. :o(V novembri vo veku 66 r.zomrel M.OpártycryingV decembri zasa náš bývalý člen Dr.Michal Vajda vo veku 67 r. Česť jeho pamiatke!

ROK 2024 20.3. Výročná členská schôdza

 

 

 

 

Sme Obec Slovákov v Kopřivnici

Vlastníme slovenskú vlajku a máme svoje tričká

Členský poplatok:
Je v hodnote  100,- Kč / rok a osobu.Od 2018 poplatok 150 Kč ,odsúhlasené výroč.člen.schôdzou 14. 3. 2018

od r.2024 200 Kč/os,odsúhlas. čl.sch. 1. 3. 2023

Výhody členstva:
zľavy vstupného na akcie pre členov Obce Slovákov

------------------------------------

V časopise Slovenské dotyky - vychádzajú Korene ako príloha

prispievame aj my:

 roč.XXIII,5/ 2018,6-7/2018,8/2018,9-10/18,11/18,12/18-01/19,02/19,3-4/19,5/19,6-7/19,9-10/19,11/19,12-01/2020,2/20,3-4/20,5/20,6-7/20,8/20,10-11/20,12-01/21,03-04/21,05/21,06-07/21,08/21,9-10/21,12/21- 02/22,03-04/22,05/22,6-7/22,9-10/22,12-01/23,5/23,12/23-01/24.

Časopis KORENE:
Prvý slovenský časopis v Českej republike / o nás, pre nás /, do ktorého prispievame aj my.  v č. 3/08, 7- 8/08, 9/08, 11/08/, 12/08, 1/09, 2/09, 3/09, 4/09 /, 5/09, 6/09, 9/09, 10/09, 12/09, 2/10...až vyjdú ďalšie,budeme zasa prispievať.  Už sú tu: 3/13,4/13,5/13,6/13,1/14,3/14,4/14,6/14, /15,3/15,6/15.3/16.2/16,4/16,6/16,2/17,3/17,5/17,6/17

 

Internetové Korene na www.slovaci.cz  č. 1/12,2/12,3/12 4/12,5/12,1/13,2/13,2/14,5/14,1/15,4/15,5/15,1/16,3/16,2/16,4/16, 5/16, 6/16,1/17,2/17,4/17,5/17,1/18.

 

Internetové Korienky -//-      -//-      -//-    č. 1/12,3/12,4/12,1/13,2/13,1/14,2/14,3/14.1/15.2/15,1/16,2/16,1/17

Kopřivnické noviny:

náš príspevok: č.1/XXI z 5.1.2012,č.3/2013 z 24.1.2013,č.42 z 28.11.2013,č.1/XXV z 7.1.2016,č.35/16 z 29.09.2016, z 23.3.2017 č.11/17,z 9.11.2017 č.40/17.z 29.11.2018 č.42/18,z 29.8.19 č.29/19,č.45 z 19.12.2019,č.18/20 z 7.5.2020,č.34/20z 1.10,č.39/20 z 5.11.20,č.41/20 z 19.11.20,č.1/21 z 7.1.21,č.6/21 z 11.2.21,č.17/21 z 29.4.21,č.45 z 16.12.2021,č.19 z 26.5.2022,č.3/23 z 26.1.23,č.25/23 z 29.6.23,č.40 z 16.11.23