DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Obec Slovákov v Kopřivnici‚z.s.

stanovy
                                                                                            
 

 

STANOVY Občanského spolku

 

Obec Slovákov

v Kopřivnici, z. s.

 

schválené dne 12.12.2015

 

Čl. 1.

Obec Slovákov v Kopřivnici z. s., je nepolitickým občanským spolkem.

1. Název sdružení

Obec Slovákov (dále OS) v Kopřivnici, z. s.

 

2. Sídlo spolku

742 21 Kopřivnice,Kpt.Nálepky 1073 / 10

 

3. Jednací řeč

Jednací řeč je česká a slovenská

 

4. Jednání za spolek

Za spolek jedná a podepisuje se ve všech případech předseda nebo místopředseda, společně s

jedním členem výboru OS.

 

Čl. 2.

Cíle a činnost spolku

 

Cílem spolku je vytváření podmínek pro společné kulturní, sportovní, turistické

a společenské vyžití občanů slovenské národnosti žijících na území Moravskoslezského kraje

České republiky.

 

K zajištění svých cílů bude spolek zejména:

- navazovat spolupráci s obdobnými spolky ve Slovenské republice

- organizovat zájezdy do Slovenské republiky na různé národnostní kulturní a sportovní akce

- pořádat národní dny Slováků žijících v ČR

- pořádat sportovní dny

- organizovat výměnné účinkování divadelních a hudebních souborů ČR a SR

- pořádat přednášky o zajímavostech ze SR.

 

Čl. 3.

Druhy členství

 

1) Řádné

Spolek je tvořen členy zapsanými v Seznamu členů OS v Kopřivnici, z. s., kteří jsou občany

České nebo Slovenské republiky.

 

2) Čestné

Čestným členem může být ten, kdo se významně zasloužil o spolek a jeho dobré jméno.

Čestné členy navrhuje výbor spolku a schvaluje Výroční členská schůze spolku.

                                                                                     

 

Čl. 4.

Přijímání členů

 

1) Přijímání nových členů probíhá na základě písemné přihlášky. O přijetí nových členů rozhoduje

výbor OS. Přijímání provádí výbor OS hlasováním naprostou většinou. Přijatý člen je zapsán do

Seznamu a obdrží průkaz člena opatřený podpisem předsedy a razítkem spolku. Členem spolku

nemůže být osoba, která svou činností a vystupováním poškozuje dobré jméno spolku, nebo

jedná proti národním zájmům a zákonům České republiky.

 

2) Čestné členství uděluje Výroční čl. schůze na návrh výboru OS. Návrh musí být schválen všemi

přítomnými hlasy Výroční čl. schůze.

 

Čl. 5.

Práva členů

 

Každý člen má právo:

1) účastnit se všech akcí určeným členům spolku a užívat členských výhod

2) po dovršení 18 let věku být volen do orgánů spolku

3) účastnit se Výročních čl. schůzí, podávat dotazy a návrhy, hlasovat o předložených návrzích,

    volit orgány spolku.

 

Čl. 6.

Povinnosti členů

 

Každý člen je povinen:

1) dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů spolku

2) aktivně spolupracovat na činnostech spolku

3) přispívat k dobré pověsti spolku a vystupovat vůči členům kolegiálně a loajálně

4) zaplatit členský příspěvek schválený Výroční čl. schůzí, nejpozději do data konání Výroční

členské schůze v daném roce.

 

Čl. 7.

Seznam členů

 

1) OS Kopřivnice si vede Seznam členů, který obsahuje jméno, příjmení, adresu a spojení na člena.

Po zániku členství má výbor OS za povinnost bývalého člena ze Seznamu vymazat.

 

2) Vedením Seznamu je pověřen člen výboru OS.

3) Seznam členů spolku je pro veřejnost nepřístupný.

 

 

Čl. 8.

Ukončení členství

 

Členství zaniká:

1) písemným oznámením člena o vystoupení.

2) vyškrtnutím člena (výbor OS může vyškrtnout toho, kdo přes výzvu výboru OS po dobu 2 roků

nezaplatil členský příspěvek).

3) úmrtím člena

4) vyloučením člena:

(vyloučen může být ten, kdo porušuje vážně a opakovaně čl. 6 stanov,

neplní rozhodnutí Výroční členské schůze a výboru OS,

ohrožuje dobré jméno nebo společenské postavení spolku či jednotlivých

členů spolku a kdo se v občanském životě dopustil nečestných nebo

trestných činů. Právo vyloučení člena náleží výboru OS.

Vyloučení nabývá platnosti dnem rozhodnutí výboru OS.

Zrušeno může být usnesením Výroční čl. schůze na základě písemné žádosti

vyloučeného člena. Do rozhodnutí Výroční čl. schůze nesmí vyloučený člen

užívat členských práv. Sporné záležitosti spojené s vyloučením člena se

řeší dle Občanského zákoníku ČR).

 

Čl. 9.

Orgány spolku

 

Nejvyšším orgánem spolku je Výroční čl. schůze (shromáždění členů spolku).

Výroční čl. schůzi přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo Stanovy svěřují do její

působnosti a kompetence.

Statutárním orgánem spolku je výbor OS, jenž řídí činnost spolku a zabezpečuje vedení spolku.

Výbor OS rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou obecně závaznými předpisy,

Stanovami spolku nebo usnesením Výroční čl. schůze vyhrazeny do působnosti Výroční čl. schůze.

Výbor OS se řídí zásadami a pokyny schválenými Výroční čl. schůzí, pokud jsou v souladu s právními předpisy a

Stanovami Obce Slovákov v ČR.

 

Čl. 10.

Výroční členská schůze

 

1) Výroční čl. schůze se koná nejméně jedenkrát v kalendářním roce a první polovině roku.

2) Den a hodinu konání Výroční čl. schůze stanoví výbor a oznámí jej členům nejméně 14 dnů

předem. K zahájení Výroční čl. schůze je zapotřebí přítomnosti nejméně 1/5 členů.

Nesejde-li se dostatečný počet členů, je začátek posunut o jednu hodinu později a usnáší se

bez ohledu na počet přítomných členů.

3)Mimořádná Výroční čl. schůze se svolává, uzná-li to za vhodné výbor OS, nebo žádá-li o to

písemně nejméně 1/5 členů spolku. V žádosti je nutno uvést důvod svolání mimořádné

Výroční čl. schůze.

4) Pro své jednání zvolí Výroční čl. schůze z přítomných členů jednoho zapisovatele a dva

ověřovatele zápisu z jednání Výroční čl. schůze a tři členy mandátové a návrhové komise

k ověření usnášení schopnosti Výroční čl. schůze.

5) O jednání Výroční čl. schůze sepíše neprodleně zapisovatel zápis, který obsahuje i usnesení

Výroční čl. schůze. Zápis neprodleně podepíše předseda a dva ověřovatelé zápisu.

6) Výroční čl. schůze rozhoduje hlasováním naprostou většinou přítomných. Usnesení o změně

Stanov vyžaduje souhlasu alespoň 2/3 všech členů spolku.

7) Hlasování se provádí aklamací, jinak postupem dle rozhodnutí Výroční čl. schůze,

8) Do působnosti Výroční čl. schůze patří:

- volit a odvolávat členy výboru a členy revizní komise, volba se provádí dle čl. 11. Stanov,

- schvalovat zprávu výboru o činnosti spolku, včetně hospodaření

-jmenovat na návrh výboru čestné členy

- usnášet se o návrzích výboru a členů spolku

- rozhodovat o změně Stanov a rozpuštění spolku.

 

Čl. 11.

Volby orgánů spolku

 

Volby se konají na Výroční čl. schůzi na návrh výboru OS nebo na návrh člena spolku. Volba se

provádí aklamací, jinak na základě schválení Výroční čl. schůze tajnou volbou. Nastane-li rovnost

hlasů, volí se opakovanou volbou ze dvou nejúspěšnějších kandidátů, pokud i tehdy nastane

rovnost hlasů, rozhodne mezi těmito kandidáty los.

 

Čl. 12.

Výbor OS

 

1) Výbor OS tvoří minimálně 3 členové. Výbor je způsobilý se usnášet, jsou li na zasedání

přítomni alespoň tři jeho členové. Každý člen výboru má jeden hlas.

2) Výbor OS je volen na dobu čtyř let.

3) Řádné výborové schůze se konají alespoň jedenkrát za 2 měsíce, obvykle však každý měsíc,

mimořádné podle potřeby. Na požádání 1/3 členů výboru je předseda povinen svolat do

týdne mimořádnou schůzi výboru.

4) Výbor OS:

- odpovídá za plnění obecně závazných předpisů a povinností uvedených ve stanovách

- rozhoduje o všech záležitostech, které nespadají do působnosti Výroční čl. schůze

- organizuje činnost spolku

- rozhoduje o přijetí nových členů a o případném vyloučení členů

- volí ze svého středu předsedu a místopředsedu

- svolává Výroční čl. schůzi spolku

- dává Výroční čl. schůzi návrhy na čestné členy

- řeší případné spory mezi členy

- předkládá Výroční čl. schůzi ke schválení zprávu o činnosti spolku.

5) Z jednání výboru je nutno vyhotovit zápis.

 

 

Čl. 13.

Předseda

 

1) Řídí spolek v souladu s usnesením výboru. V nutném případě rozhodne i bez předchozího

souhlasu výboru, je však nutné, aby při nejbližší výborové schůzi případ projednal a

vyžádal si dodatečný souhlas výboru.

2) Jedná a podepisuje se za spolek v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů

spolku.

3) Svolává a zahajuje schůze, řídí jejich jednání a hlasování.

 

Čl. 14.

Místopředseda

 

Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti na základě pověření předsedy. V době

 zastupování má místopředseda všechna práva a povinnosti předsedy.

 

Čl. 15.

Hospodaření

 

1) OS svoji činnost financuje z:

a) členských příspěvků

b) darů

c) dotací

2) Na základě samostatné právní subjektivity vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným

platnými zákony.

3) Za hospodaření a majetek OS zodpovídá výbor OS.

4) Předseda a místopředseda (po dohodě ve výboru OS) mají podpisové právo ve všech

záležitostech OS. Finanční záležitosti spolupodpisuje hospodář OS.

 

 

Čl. 16.

Revizní komise

 

1) Je povinná vykonávat minimálně jednou ročně kontrolu hospodaření výboru OS.

2) S výsledky kontroly seznámí výbor OS. Výsledky kontrol předkládá Výroční čl. schůzi.

3) Funkční období revizní komise je čtyřleté.

4) Revizní komisi tvoří minimálně 3 členové.

 

 

Čl. 17.

Zánik spolku

 

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním projednané a schválené Výroční čl.

schůzí spolku. Právní záležitosti při zániku spolku vyřizuje výbor OS na základě mandátu

Výroční čl. schůze.

 

Čl. 18.

Závěrečné ustanovení

 

Změny v Stanovách OS Kopřivnice může schvalovat výlučně Výroční čl. schůze OS Kopřivnice.

Ke schválení jejich změn je potřebná 2/3 většina přítomných účastníků Výroční čl. schůze.

Není-li v těchto stanovách uvedeno výslovně jinak, řídí se právní vztahy spolku příslušnými

obecně závaznými právními předpisy a Stanovy Obce Slovákov v ČR.

 

Tyto stanovy byly schváleny výroční členskou schůzí spolku dne 12.12.2015.

 

 

Za výbor Obce Slovákov v Kopřivnici, z. s.

 

 

…………………………………..

předseda

Juraj Harašta